Bank zdjęć  
Jak nabywać licencje?
O firmie
Umowa licencyjna
Mapa strony
Kontakt
Umowa Licencyjna PhotoPower

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. PONIŻSZE POSTANOWIENIA UMOWY LICENCYJNEJ ORAZ POSTANOWIENIA UMIESZCZONE NA FAKTURZE DOTYCZĄCEJ MATERIAŁÓW („FAKTURA”) REGULUJĄ ŁĄCZNIE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM I KORZYSTANIEM ZE WSZYSTKICH ZDJĘĆ, MATERIAŁÓW FILMOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW (ŁĄCZNIE „MATERIAŁY”) UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ VERO GROUP SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (określaną dalej marką „PhotoPower”) I STANOWIĄ UMOWĘ POMIĘDZY LICENCJOBIORCĄ A PhotoPower („UMOWA”). UZYSKANIE, UŻYWANIE LUB ZAPŁACENIE ZA JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ PhotoPower OZNACZA WYRAŻENIE PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA UZYSKAŁA, UŻYWA LUB ZAPŁACIŁA ZA MATERIAŁY, ZGODY NA ZASTOSOWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY DO STOSUNKÓW MIĘDZY TAKĄ OSOBĄ A PhotoPower I ZOBOWIĄZANIE TAKIEJ OSOBY DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY JAKO LICENCJOBIORCY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY LICENCJOBIORCY NA JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIE UMOWY, LICENCJOBIORCA NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO UZYSKANIA I KORZYSTANIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z MATERIAŁÓW. LICENCJOBIORCA WYRAŻA NIEODWOŁALNĄ ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY DO WSZYSTKICH PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE UZYSKIWAŁ DOSTĘP LUB KORZYSTAŁ Z MATERIAŁÓW, CHYBA ŻE STRONY POSTANOWIĄ W DANYM PRZYPADKU INACZEJ NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.

 • 1. Definicje. Wszystkie terminy pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im poniżej („Definicje”) oraz w pozostałych postanowieniach Umowy.
  • (a) „Egzemplarze Testowe (Comps)” oznaczają Materiały licencjonowane bezpłatnie zgodnie z pkt. 3(d) niniejszej Umowy Licencyjnej jedynie na potrzeby wewnętrznej oceny w celu określenia, czy Materiały odpowiadają zamierzonemu ich wykorzystaniu przez Licencjobiorcę.

  • (b) „Utwór Końcowy” oznacza ostateczny utwór stworzony z wykorzystaniem Materiałów w zakresie dozwolonym w Umowie i z wyłączeniem wykorzystania Egzemplarzy Testowych.

  • (c) „Zdjęcia” oraz „Materiały Filmowe” oznaczają odpowiednio wszelkie zdjęcia i klipy filmowe oraz powiązane materiały informacyjne utrwalone na jakimkolwiek nośniku uzyskanym od lub dostarczonym przez PhotoPower zgodnie z Umową, w tym, między innymi, są to: powiązane dane, teksty, napisy, informacje.

  • (d) „Materiały Rights Managed” oznaczają Materiały objęte odpłatną licencją zgodnie z pkt. 3(b) niniejszej Umowy Licencyjnej za każde wykorzystanie i wyraźnie oznaczone przez PhotoPower jako „Rights Managed” lub „RM”.

  • (e) „Materiały Royalty-Free” oznaczają Materiały objęte licencją zgodnie z pkt. 3(c) niniejszej Umowy Licencyjnej, dopuszczającą nieograniczoną liczbę wykorzystań za jednorazową opłatę ryczałtową i wyraźnie oznaczone przez PhotoPower jako „Royalty-Free” lub „RF”.

  • (f) „Materiały Reporterskie” oznaczają zdjęcia obrazujące zaistniałe sytuacje, zdarzenia, fakty, jak również przedstawiające osoby powszechnie znane w jakimkolwiek kraju bądź kręgu kulturowym, w szczególności osoby, o których mowa w art. 81 ust 2 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  • (g) „Okres Obowiązywania” oznacza: (1) w odniesieniu do każdej licencji udzielonej zgodnie z Umową - okres obowiązywania określony w niniejszej Umowie Licencyjnej oraz w stosownej Fakturze, o ile nie zostanie ona uprzednio rozwiązana, wypowiedziana lub od której dana strona nie odstąpi, w sposób przewidziany w Umowie, oraz (2) w odniesieniu do Umowy - okres obowiązywania upływa w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sposób określony w Umowie.

  • (h) „PhotoPower” oznacza: Vero Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672, ul. Domaniewska 47/10.

 • 2. Strony. Umowa określa prawa i obowiązki PhotoPower i Licencjobiorcy. „Licencjobiorca” oznacza podmiot, który zawarł Umowę z PhotoPower na piśmie pod rygorem nieważności. Licencjobiorca oświadcza i gwarantuje, że (a) może skutecznie zaciągać zobowiązania określone w Umowie; (b) Materiały będą uzyskane oraz używane jedynie przez Licencjobiorcę, chyba że Licencjobiorca udzieli sublicencji na warunkach określonych w Umowie osobie trzeciej („Sublicencjobiorcy”), a Utwór Końcowy zostanie wykonany jedynie dla takiego Licencjobiorcy lub Sublicencjobiorcy; (c) Licencjobiorca nie będzie wykorzystywać Materiałów lub Utworu Końcowego bez uprzedniego uzyskania od PhotoPower stosownych uprawnień licencyjnych w zakresie określonym na Fakturze oraz (d) Licencjobiorca będzie przestrzegać wszystkich postanowień Umowy i będzie solidarnie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Sublicencjobiorcę. Jeżeli Licencjobiorca udziela sublicencji na zasadach określonych w Umowie (w szczególności w punkcie 3(e) zdanie ostatnie), Sublicencjobiorca będzie mógł wykorzystywać Materiały na zasadach określonych w Umowie w granicach udzielonej sublicencji i zgodnie z postanowieniami Umowy, a Licencjobiorca zapewnia, że Sublicencjobiorca będzie należycie wykonywał obowiązki (spełniał świadczenia) określone w Umowie jako obowiązki (świadczenia), do których zobowiązany jest Licencjobiorca chyba że postanowienia Umowy wyraźnie wyłączają dany obowiązek (świadczenie) po stronie Sublicencjobiorcy. W przypadku udzielenia sublicencji Licencjobiorca nie ma prawa korzystać z Materiałów ani udzielać dalszych sublicencji. Licencjobiorca, na piśmie pod rygorem nieważności, zapozna Sublicencjobiorcę z jego prawami i obowiązkami określonymi w Umowie oraz zobowiąże Sublicencjobiorcę do wykonywania takich obowiązków. PhotoPower ma prawo wykonywać swoje uprawnienia w stosunku do Licencjobiorcy również w stosunku do Sublicencjobiorcy. Sublicencja wygasa z chwilą wygaśnięcia licencji udzielonej Licencjobiorcy.

 • 3. Udzielenie Licencji
  • (a) Postanowienia ogólne. Bez uszczerbku dla innych uprawnień PhotoPower z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub naruszenia praw PhotoPower przez Licencjobiorcę wszelkie licencje udzielone przez PhotoPower na mocy Umowy są udzielone pod warunkiem rozwiązującym, który stanowi brak dokonania przez Licencjobiorcę całkowitej płatności wynagrodzenia zgodnie ze stosowną Fakturą w terminie 14 dni od daty płatności określonej w tej Fakturze. Licencjobiorca nie ma prawa do korzystania z Materiałów i udzielania sublicencji, jeżeli nie otrzymał Faktury dotyczącej takich Materiałów i nie zaakceptował na piśmie postanowień zawartych w takiej Fakturze poprzez złożenie na niej podpisu i odesłanie do PhotoPower, jak również w przypadku nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy. Wymóg otrzymania Faktury nie odnosi się do Sublicencjobiorcy, który jednak musi zarówno podpisać postanowienia zawarte w Fakturze i odesłać je do PhotoPower, jak i przestrzegać postanowień Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że wygaśnięcie licencji udzielonych przez PhotoPower wskutek ziszczenia się powyższego warunku rozwiązującego skutkuje zakazem korzystania z Materiałów, a korzystanie z nich po wygaśnięciu licencji stanowi naruszenie praw PhotoPower. Jeżeli licencja wygaśnie z powyższych przyczyn, a Materiały były wykorzystywane przed datą wygaśnięcia lub są nadal wykorzystywane po tej dacie, Licencjobiorca powinien zapłacić wynagrodzenie określone w Fakturze i zapłacić PhotoPower dodatkowo karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości takiego wynagrodzenia, co nie stoi w sprzeczności i nie wyłącza prawa PhotoPower do domagania się odszkodowania i innych roszczeń przewyższających wysokość kary umownej. Niniejsza Umowa Licencyjna zawiera ogólne warunki licencji, które będą udzielane w odniesieniu do konkretnych Materiałów określonych w postanowieniach Faktury. Faktura określa szczegółowo Materiały, na które została udzielona stosowna szczegółowa licencja zgodnie z Umową. W przypadku naruszenia praw PhotoPower, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy PhotoPower ma prawo zastosować wszelkie środki prawne przysługujące mu na podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”) i innych przepisów prawa. Materiały stanowią utwory w rozumieniu Ustawy. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w szczególności punktu 7 niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca może dokonywać zmian i modyfikacji w Materiałach w celu ich wykorzystania w Utworze Końcowym, jednakże: (i) wyłącznie w celu wykorzystania tak zmienionego Utworu Końcowego w prowadzeniu reklamy, promocji i innych form marketingu albo popierania określonych idei oraz (ii) wyłącznie poprzez dodanie elementów tekstowych lub graficznych bez wprowadzania zmian w samych Materiałach wykraczających poza korekty kolorystyczne, drobne retusze i nieznaczne kadrowanie. Licencjobiorca może w takim zakresie korzystać z opracowań Materiałów i rozporządzać takimi opracowaniami w zakresie uzyskanej licencji na Materiały i w czasie obowiązywania takiej licencji.

  • (b) Materiały Rights Managed. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, oraz z wyłączeniem praw uzyskanych zgodnie z pkt. 3(c) i 3(d) poniżej, PhotoPower przyznaje Licencjobiorcy ograniczone, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania na polach eksploatacji wymienionych w Fakturze z płatnych Materiałów określonych w Fakturze („Materiały Rights Managed”). Materiały Rights Managed mogą być wykorzystane wyłącznie w celu stworzenia i wykorzystywania (w tym rozpowszechniania) Utworu Końcowego oraz jedynie w zakresie określonym w Fakturze, jak również zgodnie z postanowieniami Umowy. PhotoPower udziela Licencjobiorcy tylko tych uprawnień, które zostały wyraźnie wskazane w Umowie, a pozostałe prawa przysługują PhotoPower lub osobom trzecim w stosownym zakresie. O ile postanowienia Faktury nie stanowią inaczej, licencja udzielona na mocy niniejszego punktu Umowy Licencyjnej dotycząca Materiałów Rights Managed pozwala Licencjobiorcy na korzystanie z Materiałów Rights Managed przez okres jednego roku od daty wystawienia stosownej Faktury. O ile postanowienia Faktury nie stanowią inaczej w odniesieniu do danych Materiałów Rights Managed, Licencjobiorca nie może rozpowszechniać, publikować, prezentować ani korzystać w inny sposób z Materiałów Rights Managed, w tym między innymi z Materiałów Rights Managed będących częścią Utworu Końcowego, po upływie Okresu Obowiązywania licencji na dane Materiały Rights Managed i na innych niż wymienione w Fakturze polach eksploatacji. PhotoPower może udzielić w danym przypadku w odniesieniu do Materiałów Rights Managed licencji wyłącznej. Faktura, o której mowa powyżej, w szczególności jej postanowienia określające Materiały Rights Managed, których licencja dotyczy, jak również określające pola eksploatacji, powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Licencjobiorca może udzielić sublicencji w odniesieniu do Materiałów Rights Managed bez prawa do udzielania dalszych sublicencji przez Sublicenjobiorcę.

  • (c) Materiały Royalty Free. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy oraz niezależnie od formy lub nośnika, na którym Materiały zostaną dostarczone Licencjobiorcy (w tym, między innymi, czy to za pośrednictwem transmisji elektronicznej lub online, czy to na płycie CD lub DVD), PhotoPower może udzielić Licencjobiorcy, na czas nieokreślony, ograniczone, niewyłączne prawo o zasięgu ogólnoświatowym do wykorzystania Materiałów Royalty Free określonych na Fakturze w celu stworzenia i wykorzystywania (w tym rozpowszechniania) Utworu Końcowego w zakresie pól eksploatacji określonych w niniejszym punkcie. Prawa nadane w niniejszym punkcie obejmują wyłącznie prawo do udostępnienia Materiałów Royalty Free dziesięciu (10) różnym osobom (łącznie w Okresie Obowiązywania) jedynie w celu dokonywania zmian lub innego korzystania z Materiałów Royalty Free w celu stworzenia Utworu Końcowego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie („Użytkownicy”). Użytkownicy tacy muszą być pracownikami lub kontrahentami zaangażowanymi przez Licencjobiorcę w celu wykonania Utworu Końcowego na rzecz Licencjobiorcy. Licencjobiorca musi uzyskać dodatkową licencję i zapłacić PhotoPower obowiązującą, jednorazową stawkę ryczałtową w celu udostępnienia Materiałów Royalty Free więcej niż dziesięciu (10) Użytkownikom. Faktura, o której mowa powyżej, w szczególności jej postanowienia określające Materiały Royalty Free, których licencja dotyczy powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Korzystanie z Materiałów w zakresie określonym powyżej może odbywać się na następujących polach eksploatacji: (i) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu i intranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; (ii) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego; (iii) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu Końcowego, a także jego publiczne udostępnienie w taki sposób, aby można było mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz także nadanie Utworu Końcowego za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie Utworu Końcowego za pośrednictwem satelity; (iv) sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim egzemplarzy Utworu Końcowego, a także składanie oferty w tym zakresie. Licencjobiorca może udzielić sublicencji, ale wyłącznie w zakresie korzystania z materiałów Royalty Free w ramach Utworu Końcowego stworzonego przez Licencjobiorcę.

  • (d) Materiały Testowe (Comps). Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy PhotoPower może udzielić Licencjobiorcy prawa do korzystania z Materiałów Testowych (skanów o maksymalnej rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4) jedynie na potrzeby wewnętrznej oceny, czy Licencjobiorca ma zamiar uzyskania szerszej licencji na Materiały. Licencjobiorca nie może wykorzystywać Materiałów Testowych w jakimkolwiek innym celu. O ile postanowienia stosownej Faktury nie stanowią inaczej, Okres Obowiązywania licencji na korzystanie z Materiałów Testowych wynosi sześćdziesiąt (60) dni od daty ich uzyskania. Po upływie Okresu Obowiązywania Licencjobiorca nie może korzystać z takich Materiałów Testowych w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, bez uzyskania stosownej licencji. W przypadku nieuzyskania stosownej licencji przez Licencjobiorcę po upływie Okresu Obowiązywania Licencjobiorca musi zniszczyć wszystkie kopie Materiałów Testowych.

  • (e) Osoby mogące korzystać z Materiałów. Jedynie Licencjobiorca albo Sublicencjobiorca mają prawo korzystać z Materiałów, a Utwór Końcowy może zostać wykorzystany jedynie na własne potrzeby Licencjobiorcy albo Sublicencjobiorcy. Pracownicy i kontrahenci mogą korzystać z Materiałów jedynie w zakresie koniecznym do stworzenia Utworu Końcowego lub gdy wynika to z postanowień Faktury, pod warunkiem, że każdy taki pracownik i kontrahent wyrazi zgodę na przestrzeganie postanowień Umowy. Licencjobiorca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników lub kontrahentów (w tym Sublicencjobiorcę) postanowień Umowy jak za swoje własne działania i ponosi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność z takimi pracownikami i kontrahentami. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej w punkcie 3(e) oraz w przypadku uzyskania prawa do udzielania sublicencji, Licencjobiorca nie może udostępniać, wynajmować, użyczać, przekazywać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić na kogokolwiek Materiałów, ani przenosić lub zezwalać na wykonywanie praw do nich. Jeżeli postanowienia Faktury nie stanowią wyraźnie inaczej, Licencjobiorca nie może wykorzystywać Materiałów samodzielnie poza Utworami Końcowymi lub w oderwaniu od prowadzenia reklamy, promocji i innych form marketingu albo popierania określonych idei. W przypadku, gdy Umowa zezwala na udostępnienie Materiałów Sublicencjobiorcy na podstawie sublicencji, udostępnienie Materiałów takim Sublicencjobiorcom może następować w ramach tworzenia Utworu Końcowego i nie może następować w sposób, który umożliwiałby Sublicencjobiorcy dostęp lub pozyskanie Materiałów w ramach samodzielnego pliku.

 • 4. Własność i Własność Intelektualna. PhotoPower, twórcy Materiałów oraz inne osoby trzecie zachowują w stosownym zakresie wszelkie prawa do Materiałów, w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa z patentu, prawa ochronne na znaki towarowe, tajemnice handlowe. Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do Materiałów od PhotoPower, w tym majątkowych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, za wyjątkiem ograniczonych praw z licencji określonych wyraźnie w Umowie. Jakiekolwiek uprawnienie powstałe po stronie Licencjobiorcy w związku z jakimkolwiek opracowaniem, zmianą, kompilacją lub wykorzystaniem Materiałów nie uprawnia Licencjobiorcy do korzystania z Materiałów za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie Licencyjnej. Licencjobiorca niniejszym zezwala PhotoPower na bezpłatne korzystanie z Utworu Końcowego w czasie pokazów i prezentacji, dla celów marketingowych PhotoPower i spółek powiązanych z PhotoPower w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych, celem zaprezentowania sposobu wykorzystania przez Licencjobiorcę Materiałów, w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: (i) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie wszelką dostępną techniką, w tym za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; (ii) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego; (iii) wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie.

 • 5. Oświadczenia dotyczące Materiałów i Zrzeczenie się.
  • (a) PhotoPower oświadcza, że z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w Umowie, w szczególności zawartych w art. 10 niniejszej Umowy Licencyjnej: (i) Materiały określone w Umowie w przypadkach ich wykorzystania zgodnie z Umową nie naruszą żadnych majątkowych praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, dóbr osobistych, autorskich praw osobistych, prawa do prywatności lub prawa do wizerunku, ani żadnego innego prawa własności intelektualnej osoby trzeciej; (ii) PhotoPower posiada wystarczające uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy i udzielenia Licencjobiorcy uprawnień w niej określonych; oraz (iii) cyfrowa kopia Materiałów dostarczona Licencjobiorcy przez PhotoPower będzie wolna od wad fizycznych w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od przekazania takiej kopii, z zastrzeżeniem, że kopia ta może zawierać artefakty wizualne stanowiące integralną część oryginalnych Materiałów. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jedynym uprawnieniem Licencjobiorcy w przypadku wykrycia wad fizycznych uniemożliwiających wykorzystanie Materiałów jest prawo Licencjobiorcy domagania się od PhotoPower dostarczenia Licencjobiorcy zastępczej kopii takiej kopii cyfrowej z Materiałem. PhotoPower może jednak, według uznania PhotoPower, zamiast dostarczenia zastępczej kopii zwrócić opłatę faktycznie uiszczoną przez Licencjobiorcę na rzecz PhotoPower pod warunkiem, że Licencjobiorca nie wykorzystał Materiałów. PhotoPower dokłada starań, aby posługiwać się ścisłymi informacjami w opisach dotyczących Materiałów (caption information). PhotoPower nie gwarantuje jednak, że takie informacje są ścisłe, i nie bierze za to odpowiedzialności. PhotoPower zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z systemu online w stanie „takim, jaki jest” bez gwarancji, rękojmi ani zapewnień żadnego rodzaju, w tym gwarancji ciągłości dostępu lub dostępności lub gwarancji nieprzerwanego świadczenia usług.

  • (b) PhotoPower nie udziela żadnych gwarancji, rękojmi ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Materiałów, które: (a) zostały przez Licencjobiorcę zmodyfikowane, (b) zostały połączone przez Licencjobiorcę z innymi Materiałami, produktami, tekstem, treścią lub innymi materiałami lub (c) których, zgodnie z zawiadomieniem PhotoPower, nie można używać przed początkiem Okresu Obowiązywania licencji na dane Materiały. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, PhotoPower nie udziela w odniesieniu do materiałów, systemu online ani w odniesieniu do jakichkolwiek praw lub licencji udzielonych na podstawie umowy żadnych innych gwarancji w swoim imieniu ani w imieniu osób trzecich, od których pochodzą materiały, w szczególności rękojmi, gwarancji, w tym gwarancji przewidzianych przez przepisy prawa, jak również gwarancji dotyczących wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

 • 6. Ograniczenie Odpowiedzialności. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa PhotoPower ani żadna spółka powiązana z PhotoPower, jej następca prawny, poprzednik prawny, spółka dominująca, spółka zależna i powiązana, kontrahent, członek władz PhotoPower, pracownik, jak również osoby, od których pochodzą materiały, twórcy, licencjodawcy lub licencjobiorcy nie ponoszą i nie będą ponosić odpowiedzialności wobec licencjobiorcy ani żadnej osoby trzeciej dochodzącej roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody związanej z umową lub używaniem lub niemożnością używania materiałów przez licencjobiorcę lub taką osobę trzecią. w żadnym przypadku całkowita łączna odpowiedzialność PhotoPower oraz podmiotów wskazanych powyżej wobec licencjobiorcy lub osoby trzeciej dochodzącej roszczeń związanych z umową, w tym jej zawarciem, wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem, lub z tytułu użycia jakichkolwiek materiałów, nie przekroczy dziesięciokrotności (10) kwoty pieniężnej faktycznie otrzymanej przez PhotoPower za wykorzystywanie stosownych materiałów.

 • 7. Zmiany Materiałów Reporterskich i Materiałów Obrazujących Dzieła Sztuki. Specjalne względy etyczne mają zastosowanie do Materiałów Reporterskich (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1 f) oraz do Materiałów obrazujących dzieła sztuki. W żadnym przypadku Licencjobiorca nie może zmieniać ani modyfikować w żaden sposób (za wyjątkiem standardowych poprawek kolorystycznych lub drobnych przycięć z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) żadnych Materiałów określonych w zdaniu poprzednim. Korzystając z powyższych Materiałów, Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z wprowadzeniem modyfikacji lub zmian tych Materiałów (za wyjątkiem standardowych poprawek kolorystycznych lub drobnych przycięć z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) lub informacji w napisach odnoszących się do takich Materiałów.

 • 8. Odszkodowanie dla PhotoPower. Licencjobiorca zgadza się na zapłacenie odszkodowania i zwolnienie PhotoPower i jej członków zarządu i innych organów PhotoPower, pracowników, kontrahentów, spółek zależnych, dominujących i powiązanych podmiotów joint ventures, licencjodawców i licencjobiorców, jak również podmiotów, od których pochodzą Materiały, z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie ich koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, a związane z obroną przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków, jeżeli takie roszczenia i obowiązki zostały podniesione i nałożone w związku z (i) naruszeniem przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy (ii) modyfikacji przez Licencjobiorcę jakichkolwiek Materiałów lub połączenia i użycia jakiegokolwiek Materiału z jakimkolwiek tekstem lub innym materiałem, (iii) nieuzyskaniem przez Licencjobiorcę jakichkolwiek zezwoleń od osób trzecich niezbędnych do korzystania z Materiałów, (iv) Materiałami, które stosownie do zawiadomienia PhotoPower nie podlegają licencji lub nie mogą być w inny sposób wykorzystane przed rozpoczęciem Okresu Obowiązywania licencji na takie Materiały; oraz (v) jakimkolwiek działaniem lub brakiem działania ze strony Licencjobiorcy lub jego pracowników, kontrahentów, pracodawców, przedstawicieli, klientów, Przedstawicieli lub Użytkowników. Dla uniknięcia wątpliwości PhotoPower informuje w szczególności, że odrysowywanie lub wtórne fotografowanie Materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody PhotoPower stanowi naruszenie Umowy oraz autorskich praw majątkowych skutkujące możliwością żądania zapłaty trzykrotnej kwoty wynagrodzenia za udzielenie licencji na wykorzystanie tych Materiałów.

 • 9. Odszkodowanie dla Licencjobiorcy. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy PhotoPower zgadza się na zapłacenie odszkodowania i zwolnienie Licencjobiorcy z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie koszty i wydatki związane z podniesieniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń lub nałożeniem jakichkolwiek obowiązków, w tym zobowiązuje się pokryć uzasadnione honoraria prawników i koszty poniesione przez nich, a związane z obroną Licencjobiorcy przed takimi roszczeniami lub przed nałożeniem takich obowiązków, jeżeli takie roszczenia i obowiązki zostały podniesione lub nałożone w wyniku naruszenia przez PhotoPower oświadczeń złożonych Licencjobiorcy, przewidzianych w pkt. 5 powyżej. Niezależnie od powyższego PhotoPower nie będzie zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego pkt. 9, jeżeli: (a) Licencjobiorca nie wezwie PhotoPower na piśmie do zapłaty odszkodowania lub zwolnienia z odpowiedzialności w terminie dziesięciu (10) dni od otrzymania przez Licencjobiorcę stosownego żądania podniesionego przez osoby trzecie i związanego z roszczeniami odszkodowawczymi oraz obowiązkami, o których mowa powyżej, jak również, gdy (b) PhotoPower nie będzie mógł wykonać w najszerszym możliwym zakresie swojego prawa do obrony, przez co rozumie się w szczególności obowiązek Licencjobiorcy niezwłocznego informowania PhotoPower o wszystkich czynnościach przedprocesowych i procesowych znanych Licencjobiorcy, a dokonywanych przez takie osoby trzecie, umożliwienie PhotoPower przystąpienia do postępowania w charakterze, w jakim PhotoPower uzna za uzasadnione i dopuszczalne na podstawie prawa, jak również uzgadnianie z PhotoPower czasu, treści i zakresu czynności podejmowanych wobec osób podnoszących roszczenia, czy to w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu, czy poza nimi.

 • 10. Zezwolenia, licencje i zgody. W odniesieniu do Materiałów mogą znaleźć zastosowanie ograniczenia określone w Umowie (w szczególności określone w postanowieniach Faktury oraz pkt. 7 niniejszej Umowy Licencyjnej), jak również na stronach internetowych prezentujących Materiały (www.PhotoPower.com, www.corbisimages.com, www.corbismotion.com), w tym, między innymi, ograniczenia dotyczące czasu, sposobu, branży i terytorium wykorzystania, oraz wymóg uzyskania uprzedniej zgody, zezwolenia lub licencji od osoby zobrazowanej w Materiałach. Posiadana przez Licencjobiorcę możliwość dostępu do Materiałów nie uprawnia Licencjobiorcy do korzystania z takich Materiałów i jednocześnie, za wyjątkiem wyraźnych postanowień zawartych w Fakturze lub na stronach internetowych prezentujących Materiały, prawa udzielone Licencjobiorcy przez PhotoPower nie stanowią udzielenia zezwoleń, licencji lub zgód w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby, miejsca, własności lub tematu zobrazowanego w jakimkolwiek Materiale, a PhotoPower nie składa w odniesieniu do nich żadnych gwarancji, oświadczeń lub zapewnień. Wszystkie Materiały są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw do wizerunku, praw (dóbr) osobistych, praw własności intelektualnej lub innych praw. Licencjobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów przez Licencjobiorcę wymaga uzyskania zezwolenia lub zgody innej osoby trzeciej lub licencji przyznającej dodatkowe uprawnienia. Licencjobiorca nie może w powyższym zakresie polegać jedynie na informacjach i oświadczeniach udzielonych lub złożonych przez PhotoPower. Wyłącznie Licencjobiorca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zgód, licencji i zezwoleń, które mogą być wymagane. Licencjobiorca może polegać jedynie na oświadczeniach lub gwarancjach, które zostały wyraźnie zawarte w niniejszej Umowie Licencyjnej, a wszelkie inne oświadczenia i gwarancje PhotoPower nie będą wiązały PhotoPower. Na pisemny wniosek skierowany do PhotoPower, PhotoPower może ujawnić, czy osoby, których wizerunek ustalono w danych materiałach, udzieliły zgody na korzystanie z ich wizerunku w celach określonych przez Licencjobiorcę we wspomnianym wniosku, czy też nie. Na podstawie odrębnej umowy Licencjobiorca może zlecić PhotoPower wykonanie usług pośrednictwa w zakresie uzyskania zgód i licencji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 • 11. Nieuprawnione wykorzystanie. Bez wyjątku Materiały nie mogą być wykorzystywane jako znak towarowy, dla celów szerzenia pornografii, dla celów sprzecznych z prawem, w tym w celu zniesławienia jakiejkolwiek osoby, naruszenia prawa do prywatności, prawa do wizerunku lub naruszenia innych dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby, ani w celu naruszenia praw autorskich, prawa do nazwy handlowej, firmy lub znaku towarowego jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Licencjobiorca nie nabywa i nie będzie dochodzić żadnych praw (w tym do znaku towarowego, prawa autorskiego lub innego) do samych Materiałów poza Utworem Końcowym. Nieuprawnione wykorzystanie Materiałów stanowi naruszenie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa i uprawnia PhotoPower do wykonania wszelkich praw i podjęcia wszelkich środków prawnych przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów Ustawy i innych przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od wszystkich użytkowników Materiałów i beneficjantów takiego wykorzystania Materiałów. W przypadku każdego nieuprawnionego wykorzystania przez Licencjobiorcę Materiałów PhotoPower będzie mieć prawo żądać od Licencjobiorcy zapłaty kary umownej za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania Materiałów, w wysokości równej dziesięciokrotności (10) opłaty licencyjnej należnej za Materiały według obowiązującego cennika stosowanego przez PhotoPower w dacie naruszenia. Zapłata przez Licencjobiorcę kary umownej nie ogranicza ani w żaden sposób nie uchyla prawa PhotoPower do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej ani innych roszczeń określonych przepisami prawa.

 • 12. Płatności / Sprawozdawczość. Licencjobiorca jest zobowiązany zapłacić PhotoPower za wszystkie Materiały otrzymane na podstawie Umowy, niezależnie od tego, czy Licencjobiorca korzysta faktycznie z Materiałów, za wyjątkiem postanowień zawartych w pkt. 15 niniejszej Umowy Licencyjnej. Powyższy obowiązek nie stosuje się do Sublicencjobiorcy, jeżeli zapłaty dokonał Licencjobiorca. Płatności takie mogą obejmować, zgodnie z treścią stosownej Faktury, wynagrodzenie uzależnione od sposobu i zakresu korzystania, a Licencjobiorca zgadza się na udostępnienie pełnej i prawdziwej dokumentacji umożliwiającej określenie faktycznego sposobu i zakresu wykorzystania. Płatność powinna być dokonywana przez Licencjobiorcę w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia stosownej Faktury lub innej daty podanej w Fakturze, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. PhotoPower będzie uprawniony do otrzymania od Licencjobiorcy odsetek za opóźnienie w płatnościach za każdy dzień opóźnienia, obliczonych według stawki maksymalnej wynikającej z właściwych przepisów prawa, w szczególności art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. Jeżeli przepisy o maksymalnych odsetkach nie obowiązują, wysokość odsetek za opóźnienie wyniesie 30% w stosunku rocznym.

 • 13. Materiały Filmowe. Wszelkie materiały filmowe są licencjonowane jako „Ujęcie”, chyba, że PhotoPower wyraźnie zgodzi się na licencjonowanie materiałów filmowych wyłącznie według liczby sekund licencjonowanego Materiału Filmowego. „Ujęcie” zostaje zdefiniowane jako jedna ciągła scena od rozpoczęcia do zatrzymania pracy kamery. Wszystkie Ujęcia są licencjonowane na podstawie opłaty za każdą sekundę Ujęcia, a minimalna opłata za Ujęcia, których długość wynosi mniej niż 10 sekund, będzie równa opłacie za dziesięciosekundowe Ujęcie. Wielokrotne wykorzystanie jakiegokolwiek Ujęcia, podział Ujęcia, przyspieszenie, zwolnienie lub zatrzymanie jakiegokolwiek Ujęcia podlega dodatkowym opłatom. Jeżeli PhotoPower wyraził zgodę na rozliczenie według ilości licencjonowanych sekund (a nie według ilości licencjonowanych Ujęć), Licencjobiorca zapłaci za rzeczywisty czas wykorzystania Materiału Filmowego w ramach Utworu Końcowego. Jakiekolwiek ponowne wykorzystanie Materiału Filmowego, stop klatki lub odtwarzanie w zwolnionym tempie zostanie obliczone według rzeczywistego czasu wyświetlania Materiału Filmowego. Wszelkie Materiały Filmowe licencjonowane na zasadzie naliczania „sekundowego” podlegają minimalnym wymogom w oparciu o uzgodnioną stawkę za sekundę.

 • 14. Podatki. Licencjobiorca jest w pełni odpowiedzialny za zapłacenie wszelkich należnych podatków oraz opłat z tytułu korzystania z Materiałów. Wynagrodzenie określone w Fakturze zostanie powiększone o należny podatek VAT.

 • 15. Odstąpienie (rezygnacja), wypowiedzenie.
  • (a) Licencjobiorca może odstąpić od Umowy w zakresie uprawnień udzielonych przez PhotoPower określonych w stosownej Fakturze w terminie siedmiu (7) dni od daty Faktury. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty przez Licencjobiorcę odstępnego w postaci opłaty manipulacyjnej w wysokości złotówkowej równowartości pięćdziesięciu dolarów ($50) za każde Zdjęcie lub Materiał Filmowy, do których odnosi się Faktura. W przypadku otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu (rezygnacji) po upływie siedmiu (7) dni, ale przed upływem trzydziestu (30) dni od daty Faktury, odstąpienie będzie skuteczne z chwilą zapłaty odstępnego w wysokości pięćdziesięciu procent (50%) kwoty określonej w Fakturze. Po upływie trzydziestu (30) dni odstąpienie nie będzie dopuszczalne, a Licencjobiorca jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę Faktury. W przypadku odstąpienia Licencjobiorca ma również obowiązek zapłacić PhotoPower wszelkie opłaty z tytułu świadczenia usługi, produkcji, przetworzenia oraz obsługi i wysyłki. W przypadku odstąpienia wszelkie licencje, do których odnosi się odstąpienie wygasają. Każde odstąpienie ma charakter nieodwołalny.

  • (b) PhotoPower może, bez żadnych dodatkowych zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub innej osoby, wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę lub licencję udzieloną Licencjobiorcy na wykorzystywanie Materiałów za pisemnym wypowiedzeniem w przypadku, gdy Licencjobiorca nie będzie przestrzegać jakiegokolwiek postanowienia Umowy.

  • (c) Po rozwiązaniu, wypowiedzeniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu Umowy lub licencji udzielonej w odniesieniu do Materiałów ani Licencjobiorca, ani żadna inna osoba nie będzie uprawniona do korzystania z Materiałów. Nie narusza to prawa PhotoPower do żądania zapłaty kwot należnych za wykorzystywanie Materiałów i z innego tytułu.

 • 16. Egzemplarze. Na uzasadnione żądanie PhotoPower Licencjobiorca dostarczy PhotoPower jeden (1) bezpłatny egzemplarz każdego utworu, w którym wykorzystano Materiały na podstawie Umowy.

 • 17. Przechowywanie Materiałów. Podczas procesu produkcji Utworu Końcowego Licencjobiorca ma obowiązek w dobrej wierze ograniczyć dostęp do Materiałów tylko do tych osób, które muszą uczestniczyć w procesie produkcji lub stworzenia każdego dozwolonego Utworu Końcowego. Po ustaniu Umowy, czy to w wyniku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania, czy upływu Okresu Obowiązywania, Licencjobiorca zaprzestanie korzystania ze wszystkich Materiałów oraz natychmiast usunie lub zniszczy wszelkie cyfrowe kopie, za wyjątkiem jednej kopii Utworu Końcowego stworzonego przez Licencjobiorcę z użyciem Materiałów jedynie w zakresie koniecznym dla celów archiwizacji.

 • 18. Ochrona Materiałów. Jeżeli dozwolone jest umieszczanie Materiałów w sieci Internet lub w innego typu sieciach interaktywnych, Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Materiałów przed kopiowaniem, a w przypadku Materiałów Filmowych zapewni, że będą one integralną częścią Utworu Końcowego, a nie odrębnym Materiałem Filmowym dostępnym w Internecie lub za pośrednictwem środka komunikacji online lub środka interaktywnego. Ponadto Licencjobiorca uniemożliwi wyszukiwanie takiego Materiału Filmowego według Ujęć oraz pobranie takiego odrębnego Materiału Filmowego do komputera w wersji o jakości nadającej się do transmisji lub istotnie porównywalnej. Licencjobiorca nie jest uprawniony do odsprzedaży nośników danych (w tym płyt CD i DVD) zawierających Materiały w postaci cyfrowej (skany), ich przekazywania osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego oraz udostępniania ich osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie.

 • 19. Autorstwo i Notka o Prawach Autorskich. W przypadku Zdjęć wykorzystywanych jako ilustracje materiałów redakcyjnych, w szczególności w prasie, książkach oraz innych publikacjach, Licencjobiorca zamieści notkę (sygnaturę) o prawach autorskich oraz autorze (w formacie: © PhotoPower.com/corbis/imię i nazwisko fotografa lub zgodnie z określeniem zawartym na stronach internetowych z Materiałami) przy każdym Zdjęciu znajdującym się w rozpowszechnianiu. Spełnienie powyższego obowiązku jest dla PhotoPower istotnym postanowieniem Umowy i w przypadku wykorzystania Zdjęć jako ilustracji materiałów redakcyjnych Licencjobiorca zgadza się zapłacić trzykrotność kwoty podanej w Fakturze w odniesieniu do danego Materiału, w przypadku niezamieszczenia informacji o autorze oraz notki (sygnatury) o prawach autorskich zgodnie z powyższymi zasadami. Powyższe uprawnienie nie wyłącza prawa PhotoPower do zastosowania innych środków prawnych, w szczególności domagania się zapłaty odszkodowania w kwocie przewyższającej wspomnianą trzykrotną wartość kwoty podanej w Fakturze. W innych przypadkach, które nie polegają na wykorzystywaniu Zdjęć w materiałach redakcyjnych, w szczególności w prasie, książkach oraz innych publikacjach, jeżeli wykorzystanie takie wykracza poza zakres użytku osobistego, Licencjobiorca zgadza się zapłacić dwukrotność kwoty podanej w Fakturze w odniesieniu do danego Materiału, w przypadku niezamieszczenia informacji o autorze podanej powyżej wówczas, gdy podanie tego typu informacji jest zwyczajowo przyjęte i stosowne. Powyższe uprawnienie nie wyłącza prawa PhotoPower do zastosowania innych środków prawnych, w szczególności domagania się zapłaty odszkodowania i innych roszczeń w kwotach przewyższających wspomnianą dwukrotną wartość kwoty podanej w Fakturze. W przypadku Materiałów Filmowych Licencjobiorca zamieści informacje na temat praw autorskich w czasie produkcji i w postaci napisów na ekranie zgodnie z określeniem zawartym w Fakturze, w stopniu równoważnym pod każdym względem do informacji o autorze, jakie przysługują każdemu innemu dostawcy porównywalnych usług.

 • 20. Znaki towarowe: Za wyjątkiem informacji o autorze wymaganych powyżej Licencjobiorca nie może stosować znaków towarowych lub znaków usługowych PhotoPower bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od PhotoPower.

 • 21. Prawo właściwe / Jurysdykcja / Honorarium z tytułu obsługi prawnej. Jakiekolwiek spory dotyczące niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu według prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby PhotoPower. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji ONZ dotyczącej Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której to zastosowanie zostaje wyraźnie wyłączone. Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że jeżeli inne postanowienia Umowy nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa, jak również wszystkie pozostałe dokumenty z nią związane, w tym zawiadomienia, będą sporządzane na piśmie w języku polskim. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy PhotoPower a Licencjobiorcą związanego z naruszeniem Umowy, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz PhotoPower, PhotoPower będzie mieć prawo do otrzymania od Licencjobiorcy zwrotu poniesionych przez PhotoPower kosztów sądowych i prawnych, w tym odzyskania honorariów dla prawników, honorariów dla ekspertów prawnych, kosztów sądowych oraz innych wydatków poniesionych z tytułu obsługi prawnej.

 • 22. Poufność. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy PhotoPower może przekazać Licencjobiorcy pewne poufne informacje na temat cen, kwestii technicznych, marketingowych i inne informacje poufne. Licencjobiorca uznaje niniejszym, że takie informacje poufne stanowią istotne tajemnice handlowe PhotoPower. Licencjobiorca będzie traktował takie informacje jako informacje poufne oraz nie będzie używać ani ujawniać tychże informacji bez uprzedniej pisemnej zgody PhotoPower „Informacje Poufne” obejmują jakiekolwiek informacje, które zostały określone jako „poufne” przez PhotoPower lub które, w okolicznościach ich ujawnienia, powinny być traktowane przez Licencjobiorcę w dobrej wierze jako poufne, w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PhotoPower w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • 23. Pozostanie w mocy. Punkty 2, 3(a), 4, 5, 8, 10, 11, 12 oraz 14 - 24 pozostaną w mocy po rozwiązaniu, odstąpieniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy.

 • 24. Postanowienia różne. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy w tym przedmiocie, w tym wszystkie uprzednie i obecne ustalenia korespondencyjne. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym żadne zamówienie, wzorzec umowny ani podobny dokument wystawiony przez Licencjobiorcę nie może zmienić Umowy PhotoPower. W przypadku opóźnienia wykonania przez PhotoPower jakiegokolwiek zobowiązania przewidzianego w Umowie z powodu sporu pracowniczego, wojny, działania administracji, aktów terrorystycznych, powodzi, pożaru, wybuchu lub innego przypadku działania siły wyższej lub innych okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą PhotoPower, termin wykonania danego zobowiązania zostanie przedłużony o czas trwania takich okoliczności. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne lub niewykonalne pozostałe postanowienia Umowy pozostają ważne i wykonalne. Strony zgadzają się, że w przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia za niewykonalne, nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe Umowa zostanie zmieniona w stopniu koniecznym dla jej należytego wykonania w sposób możliwie najbardziej odzwierciedlający początkowe intencje stron Umowy. Przeniesienie przez Licencjobiorcę praw lub obowiązków z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody PhotoPower.
Wersja 1.0 (kwiecień 2015)© PhotoPower Sp. z o.o.

Proszę czekać...

Wszystkie
kreatywne
Wszystkie
redakcyjne
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie poziomy cenowe
 
minimum
standard
premium
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie liczby
osób
wszystkie przedziały
wiekowe
wszystkie opcje
płci
 
brak osób
niemowlę
płeć żeńska
1 osoba
dziecko
płeć męska
2 osoby
nastolatek
 
5 osób
młody
 
grupa
średni
 
tłum
senior
 
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie opcje
kolorów
wszystkie
orientacje
wszystkie
kąty ujęcia
 
kolorowe
poziome
zbliżenie
mono
pionowe
poziome
czarno-białe
kwadratowe
z dołu
   
panoramiczne
z góry
       
z lotu
   
z kosmosu
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
Data utworzenia utworu
od do
pne
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie
typy utworów
wszystkie
zastosowania
wszystkie
wielkości plików
 
zdjęcia
kreatywne
małe - web, mobile
(do 900 pikseli)
grafiki
redakcyjne
srednie
(300 dpi, A5-A6)
       
duże
(300 dpi, A4-A3+)
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie
rodzaje licencji
wszystkie
znane ograniczenia
wszystkie
zasoby
 
Rights Managed (RM)
tylko z prawami do
wizerunków osób
FotoChannels
Royalty Free (RF)
tylko dostępne do pobierania
w ramach uprawnień użytkownika
Corbis
   
tylko dostępne do
wydruków dekoracyjnych
   
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje Kreatywne Rights Managed (RM)
 
Coverpixx
RM Ableimages
RM arabianEye
FCH Creative RM
RM Ableimages (premium)
RM Arcaid
FCH Grafiki
RM All Canada
RM Arcaid (premium)
FCH Lifestyle
RM Amana
RM Asia Images
Food and Drink Photos
RM Amana (premium)
RM Asia Images (premium)
RM A Stock
RM Amana Illustration
RM Aurora
RM Aurora (premium)
RM Bridge
RM Comm RM Illus Val
RM beyond fotomedia
RM Canopy
RM Commercial MP Illustrations
RM beyond fotomedia (premium)
RM Cherry
RM Creasource
RM Blend (Opal)
RM Citizen Stock
RM Crush Superior
RM Blink
RM Comet
RM cultura
RM Blue Jean Images
RM Comm RM Illus
RM Cultura (Opal)
RM Cusp
RM Food and Drink Photos
RM Garden Photo World
RM DK Stock
RM Food Passionates
RM Garreau
RM Eureka
RM Food Passionates (premium)
RM glow
RM Eureka Premium
RM fStop
RM Golden Pixels
RM F1 Online
RM Galeries
RM Graphistock Photo
RM Flirt
RM Galeries (premium)
RM I Dream Stock
RM Illustration Works
RM keepsake
RM Moodboard
RM Images.com
RM Latitude Premium
RM Moodboard (Opal)
RM India Pictures
RM Luckypix
RM Nordic Photos
RM Ivy
RM Luckypix (premium)
RM Oredia
RM Jon Arnold
RM Minden Pictures
RM PhotoCuisine
RM Jon Arnold Non-Exclusive (Allure)
RM Minden Pictures Premium
RM Photonewzealand Images
RM Photononstop
RM Solus
RM Terra Standard
RM Photononstop (premium)
RM Spaces
RM Topic
RM RelaX Images
RM Spaces (premium)
RM Topic (Editorial)
RM Robert Harding World Imagery
RM Super Stock
RM Transtock
RM Robert Harding World Imagery (premium)
RM Super Stock (Commercial)
RM Verge
RM Scope Image
RM Terra Premium
RM Viewstock
RM Water Rights
ZZ PCG
RM Westend61
RM Westend61 (premium)
RM WIN Initiative
RM zefa
vario creative
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje kreatywne Royalty Free (RF)
 
FCH Creative RF
Mint Images
RF Aperture
FCH Encyclopedia RF
Radius
RF arabianEye
Foodcollection
RF 40260
RF Arcaid
Glowimages RF
RF A Stock
RF Asia Pix
Image Source
RF Add Images
RF asiaselects
IS2
RF Amana
RF Aurora
RF Aurora(Aria)
RF Bloom
RF Cardinal Value
RF Bestview
RF Boost
RF Citizen Stock
RF beyond fotomedia
RF Built
RF Comm RF Illus Val
RF Big Cheese
RF Built(Aria)
RF Comm RF Illustration
RF Blend
RF Cardinal Standard
RF Cultura Limited
RF Blend(Aria)
RF Cardinal Super Value
RF Cultura Limited(Aria)
RF Dex
RF Flame
RF GoldWave
RF Doc-Stock
RF fStop
RF Hero Images
RF eastnine illlus basic
RF fStop Illustration
RF Hero Images (premium)
RF eastnine illus plus
RF fStop(Aria)
RF Huntstock
RF F1 Online
RF Garden Photo World
RF I Love Images
RF Fancy
RF Golden Pixels
RF Illustration Works
RF Image Source
RF imagezoo illus cargo
RF Jon Arnold
RF Image Source Value
RF imagezoo Illustrations
RF keepsake
RF Image Source(Aria)
RF Imagine
RF Latin Stock
RF Image Werks
RF India Picture
RF Link Image
RF Imagemore
RF India Picture Lite
RF Lumi Images
RF Images.com
RF InsideOutPix
RF Maskot
RF Maskot(Aria)
RF Onoky
RF RelaXimages
RF Matton
RF Onoky(Aria)
RF Robert Harding
RF Moodboard
RF PhotosIndia
RF Shannon Fagan
RF Moodboard Micro
RF Picture India
RF Smart Magna (IML)
RF Moodboard(Aria)
RF Ramble
RF Sodapix
RF National Geographic Your Shot
RF Redchopsticks Photography
RF SoFood
RF Spaces
RF Stockfood
RF Tetra(Aria)
RF Spaces(Aria)
RF Stocktrek
RF TongRo Illustration
RF Spirit
RF Studio Eye
RF Viewstock
RF Spirit Super Value
RF Super Stock
RF Water Rights
RF Stock 4b
RF Tag Mobile Collection
RF Wavebreak
RF Stock 4b(Aria)
RF Tetra
RF Wavebreak Value
RF Wavebreak(Aria)
RF Westend61
RF Westend61(Aria)
RM Robert Harding World Imagery (premium)
ZZ PCG
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje show biznesowe
 
FCH Entertainment
RM Conde Nast Entertainment Premium
RM Corbis Entertainment Premium
Insight
RM Conde Nast WWD
RM Corbis Events
RM Bettmann Entertainment
RM Conde Nast WWD Premium
RM Corbis Portraits
RM Bettmann Entertainment Premium
RM Corbis Entertainment
RM Historical Entertainment
RM Bettmann Premium
RM Corbis Entertainment Archive
RM Historical Entertainment Premium
RM Conde Nast
RM Corbis Entertainment Archive Premium
RM Historical Premium
RM Outline $
RM Outline Music $$$
RM Sygma Premium
RM Outline $$
RM Outline to Entertainment
RM Zuma Entertainment
RM Outline $$$
RM Retna
Silhouette
RM Outline Beauty
RM Retna Premium
RM Outline Music $
RM Sygma Entertainment
RM Outline Music $$
RM Sygma Entertainment Premium
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje newsowe
 
FCH Entertainment
RM AP News
RM Corbis News
FCH News
RM Corbis Entertainment
RM Corbis News Archive
FCH Sport
RM Corbis Entertainment Archive
RM Corbis News Archive Premium
Insight
RM Corbis Entertainment Archive Premium
RM Corbis News Pool
Magnum Photos
RM Corbis Entertainment Premium
RM Corbis Premium News
RM AdMedia
RM Corbis Events
RM Corbis Premium Sports
RM Corbis Reportage
RM Demotix Mobile
RM Imagine China
RM Corbis Sports
RM Documentary
RM National Geographic Premium
RM Corbis Sports Archive
RM Documentary Value
RM National Geographic Standard
RM Corbis Sports Archive Premium
RM epa
RM NewSport
RM Corbis Wire
RM Historical Sports Premium
RM Nomad
RM Demotix
RM Icon Sports Media
RM Retna
RM Retna Premium
RM Zuma News
RM Reuters
RM Zuma Sports
RM VII
vario editorial
RM VII - Premium
RM Xinhua
RM Zuma Entertainment
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje dzieł sztuki
 
Bridgeman Art Library
RM Bettmann Entertainment
RM Conde Nast WWD
British Museum Images
RM Bettmann Entertainment Premium
RM Conde Nast WWD Premium
FCH Fine Arts
RM Bettmann Premium
RM Fine Art - Ansel Adams
FCH Historia
RM Bettmann Sports
RM Fine Art - Corbis Art Premium
Magnum Photos
RM Conde Nast
RM Fine Art - Corbis Museum
RM Bettmann
RM Conde Nast Entertainment Premium
RM Fine Art - Smithsonian Institution
RM Historical
RM National Geographic Vintage Premium
RM Sygma Premium
RM Historical Entertainment
RM National Geographic Vintage Standard
RM Turnley
RM Historical Entertainment Premium
RM Retro
RM Value Art
RM Historical Premium
RM Sygma
Scala Archives Art
RM Historical Sports
RM Sygma Entertainment
Scala Archives History
RM Historical Sports Premium
RM Sygma Entertainment Premium
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje historyczne
 
Bridgeman Art Library
RM Fine Art - Corbis Art
RM Value Art
British Museum Images
RM Fine Art - Corbis Art Premium
Scala Archives Art
FCH Fine Arts
RM Fine Art - Corbis Museum
RM Fine Art - Ansel Adams
RM Fine Art - Smithsonian Institution
RM Fine Art - Contemporary Artists
RM Fine Art – Contemporary Artists Premium
RM Fine Art - Copyrighted Art
RM Thunderdog
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje encyklopedyczne
 
FCH Architektura
RM All Canada (Editorial)
RM Bettmann
FCH Encyclopedia
RM AP News
RM Car Culture
FCH News
RM arabianEye (Editorial)
RM Corbis News
Food and Drink Photos
RM Arcaid
RM Corbis News Pool
RM AdMedia
RM Arcaid (premium)
RM Corbis Premium News
RM All Canada
RM Aurora (Editorial)
RM Corbis Reportage
RM Corbis Wire
RM Documentary Value
RM Fine Art - Contemporary Artists
RM Demotix
RM Encyclopedia Standard
RM Fine Art - Copyrighted Art
RM Demotix Mobile
RM epa
RM Fine Art - Corbis Art
RM Dinodia (Editorial)
RM Eureka
RM Fine Art - Corbis Art Premium
RM Doc-Stock
RM Eureka Premium
RM Fine Art - Corbis Museum
RM Documentary
RM Fine Art - Ansel Adams
RM Fine Art - Smithsonian Institution
RM Fine Art – Contemporary Artists Premium
RM Historical Sports
RM Latitude Premium
RM Food and Drink Photos
RM Icon Sports Media
RM Minden Pictures
RM Food Passionates
RM Imagine China
RM Minden Pictures Premium
RM Food Passionates (premium)
RM Izmo Cars
RM National Geographic Premium
RM Haven
RM Jon Arnold
RM National Geographic Standard
RM Historical
RM Jon Arnold Non-Exclusive (Allure)
RM National Geographic Vintage Premium
RM National Geographic Vintage Standard
RM Photonewzealand Images
RM Sheltered
RM National Geographic Your Shot
RM Photononstop (Editorial)
RM Spaces
RM NewSport
RM Retro
RM Sygma
RM Nomad
RM Reuters
RM Sygma Premium
RM Nordic Photos
RM Robert Harding World Imagery
RM Terra Premium
RM PhotoCuisine
RM Robert Harding World Imagery (premium)
RM Terra Standard
RM Thunderdog
RM VII - Premium
RM Topic (Editorial) (premium)
RM Xinhua
RM Transtock
RM Zuma News
RM Turnley
RM Value Art
RM VII
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje sportowe
 
FCH Moto
RM Corbis Sports Archive Premium
FCH Sport
RM Historical Sports
RM Bettmann Sports
RM Historical Sports Premium
RM Corbis Premium Sports
RM Icon Sports Media
RM Corbis Sports
RM NewSport
RM Corbis Sports Archive
RM Zuma Sports
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje ilustracyjne
 
Coverpixx
Flower Photos
RM Amana
Eye Ubiquitous
Food and Drink Photos
RM Amana (premium)
FCH Creative RM
RM A Stock
RM Amana Illustration
FCH Entertainment
RM Ableimages
RM Arcaid
FCH Grafiki
RM Ableimages (premium)
RM Arcaid (premium)
FCH Lifestyle
RM All Canada
RM Asia Images
RM Asia Images (premium)
RM Blink
RM Citizen Stock
RM Aurora
RM Blue Jean Images
RM Comet
RM Aurora (premium)
RM Bridge
RM Comm RM Illus
RM beyond fotomedia
RM Canopy
RM Comm RM Illus Val
RM beyond fotomedia (premium)
RM Car Culture
RM Commercial MP Illustrations
RM Blend (Opal)
RM Cherry
RM Creasource
RM Crush Superior
RM F1 Online
RM fStop
RM cultura
RM Fine Art - Corbis Art
RM Galeries
RM Cultura (Opal)
RM Flirt
RM Galeries (premium)
RM Cusp
RM Food and Drink Photos
RM Garden Photo World
RM DK Stock
RM Food Passionates
RM Garreau
RM Encyclopedia Standard
RM Food Passionates (premium)
RM glow
RM Golden Pixels
RM Ivy
RM Luckypix (premium)
RM Graphistock Photo
RM Jon Arnold
RM Minden Pictures
RM I Dream Stock
RM Jon Arnold Non-Exclusive (Allure)
RM Minden Pictures Premium
RM Illustration Works
RM keepsake
RM Moodboard
RM Images.com
RM Latitude Premium
RM Moodboard (Opal)
RM India Pictures
RM Luckypix
RM Nordic Photos
RM Oredia
RM Robert Harding World Imagery
RM Spaces (premium)
RM PhotoCuisine
RM Robert Harding World Imagery (premium)
RM Super Stock
RM Photonewzealand Images
RM Scope Image
RM Super Stock (Commercial)
RM Photononstop
RM Sheltered
RM Terra Premium
RM Photononstop (premium)
RM Solus
RM Terra Standard
RM RelaX Images
RM Spaces
RM Topic
RM Topic (Editorial)
RM Westend61 (premium)
RM Transtock
RM WIN Initiative
RM Verge
RM zefa
RM Viewstock
Scala Archives Art
RM Water Rights
vario creative
RM Westend61
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje architektoniczne
 
FCH Architektura
RM Arcaid
RM Arcaid (premium)
RM Sheltered
RM Spaces
Usunięcie filtra z niniejszej kategorii i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i odświeżenie wyników Zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna bez odświeżania wyników Anulowanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna
wszystkie kolekcje motoryzacyjne
 
FCH Moto
RM Car Culture
RM Izmo Cars